درباره ی ما

اعضای هیئت مدیره

محمد نصرتی

مدیرعامل

علی اصغر نوحه سرا

رئیس هیئت مدیره

سعیده عشق آبادی

سوپروایزر فنی

مسعود حبیبی

مدیر بازرگانی